Výsledky ankety: Zvyšujeme kvalitu veřejného prostoru Prahy 15

Ankety o veřejném prostoru naší městské části se zúčastnilo 124 respondentů. Drtivá většina jich na sebe uvedla mailový kontakt.

Děkuji všem, kteří se zapojili do naší ankety, abychom měli větší přehled o tom, co by si obyvatelé naší městské části přáli změnit v místě bydliště. S tímto cílem byla anketa připravena,“ říká místostarostka městské části Petra Šikýřová, odpovědná za volnočasové aktivity, místní Agendu 21 a participativní rozpočet.

Obdržené podněty můžeme rozdělit do čtyř základních kategorií:

Potenciální návrhy do participativního rozpočtu

Zde jsou návrhy prokazatelně umístěné na pozemcích MČ, které lze s velkou pravděpodobností realizovat za částku do 200 000 Kč včetně DPH. Autory těchto návrhů jsme již kontaktovali a nabídli jim součinnost s podáním návrhu do letošního ročníku participativního rozpočtu.

Náměty pro participativní rozpočet

Pokud respondenti v odpovědi na otázku uvedli více návrhů na zlepšení, podnět byl příliš obecný na to, aby bylo možné kvalifikovaně odhadnout cenovou náročnost, nebo nebylo zcela jasné umístění, ale v případě upřesnění či zúžení by bylo možné zařadit podnět do letošního ročníku participativního rozpočtu, také jsme již autory kontaktovali s nabídkou konzultace podnětu.

Náměty pro městskou část

Průběžně zlepšujeme veřejná prostranství na Praze 15 nejen v rámci participativního rozpočtu. Pokud se vaše podněty týkaly hřišť, sportovišť a pozemků, které MČ spravuje, předali jsme je Odboru životního prostředí jako podklad pro další práci.

Podněty mimo gesci městské části

Řada podnětů bohužel nespadá do pravomoci městské části. Nejčastěji se jednalo o návrhy na zlepšení cestní sítě na pozemcích, které jsou v rukou soukromých vlastníků nebo ve správě jiných veřejných institucí. Přišli jste také s větším množstvím podnětů pro území lesoparku Hostivař, který je celý ve správě Lesů hlavního města Prahy.

Podávat návrhy do participativního rozpočtu je možné od 15. května do 19. června 2023. Doporučujeme je předem konzultovat. Předejdeme tak tomu, že již podaný návrh bude následně označen jako nerealizovatelný z důvodu příliš vysokého rozpočtu nebo kolize s jiným záměrem MČ v daném místě.

Ilustrační obrázek: Microsoft Bing