Pravidla participativního rozpočtu (2024)

1. Úvod

Participativní rozpočet (PR) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Městská část Praha 15 v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a samotnou realizaci provádí výhradně městská část.

2. Finanční částka

2.1. Finanční částka nesmí překročit schválenou částku vyčleněnou z rozpočtu MČ Praha 15, která bude v rámci PR určená na realizaci vítězných návrhů.

2.2. Finanční částka na projekty realizované z PR MČ Praha 15 pro ročník 2024-2025, bude ve výši max . 800.000,-Kč.

2.3. Schválený limit na projekt je 25% z celkového objemu financí alokovaných na PR.

2.4. Náklady na 1 projekt nesmí přesáhnout částku 200.000,- Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklad na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.). Minimální náklady na 1 projekt nesmí být nižší než 50 000,- Kč.

3. Majetkoprávní vazba

3.1. Projekt musí být realizován na území Městské části Praha 15 – tj. k.ú. Hostivař nebo Horní Měcholupy.

3.2. Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn na pozemcích ve správě Městské části Praha 15. Ověření majetkoprávních vztahů a určení parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://www.cuzk.cz/

3.3. Realizace projektu musí být v kompetenci MČ Praha 15.

3.4. Realizace projektu nesmí byt v rozporu s koncepční studií nebo strategickým záměrem městské části, s platným územním plánem, plánovanými investičními akcemi městské části a stavebním zákonem, resp. jeho prováděcími předpisy.

4. Pravidla pro podávání návrhů projektů občanů

4.1. Navrhovatelem projektu může být pouze fyzická osoba starší 15 let trvale bydlící či pracující na území Prahy 15. Podmínkou pro přijetí návrhu je doložení souhlasu alespoň 5 podporovatelů starších 15 let, kteří svým podpisem vyjádří souhlas s podáním návrhu (viz povinná příloha č. 2)

4.2. Každý občan může podat či podpořit pouze jeden návrh projektu.

4.3. Návrhy se podávají prostřednictvím online formuláře na portálu www.obcanezapojse.cz nebo prostřednictvím tištěného formuláře, který je ke stažení tamtéž.

4.4. Každý návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

1. identifikační údaje navrhovatele a kontakty;
2. název a krátkou anotaci (výstižný popis projektu, max. 500 znaků včetně mezer);
3. uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace projektu,
(nejlépe obrázek/ fotografie + mapa místa realizace-situační nákres);
4. podrobný rozpočet na předepsaném formuláři (odhadované náklady na realizaci a údržbu);
5. fotografie současného stavu místa;
6. příklady referenčních projektů, nákres či vizualizaci navrhovaného řešení.

4.5. V rámci PR je možné předkládat neinvestiční projekty, nebo investiční projekty, jejichž realizace nevyžaduje stavební povolení, s tímto tematickým zaměřením: rozvoj sousedských vztahů a komunitního života, osvěta a vzdělávání, zvyšování kvality veřejného prostoru, zlepšování místního životního prostředí, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit.

4.6. V rámci PR nelze předkládat návrhy na jednorázové akce bez prokazatelného dlouhodobého dopadu (např. koncert, ples, exkurzi).

4.7. Participativní rozpočet slouží primárně k realizaci malých projektů na různých místech MČ Praha 15, nikoliv k etapizované realizaci větších záměrů na stejném místě. MČ si proto vyhrazuje právo nezařadit do hlasování návrh, který má být realizován na tomtéž pozemku jako některý z vítězných návrhů předchozích ročníků nebo pozemcích sousedních, pokud bude mít tento návrh povahu další etapy jednoho záměru.

4.8. Lhůta pro podávání návrhů projektů je uvedena v harmonogramu. Na návrhy podané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel.

5. Evaluace návrhů (kontrola, proveditelnost a zhodnocení návrhů)

5.1. Posouzení splnění formálních požadavků spadá do kompetence koordinátora participativního rozpočtu. Jestliže předložený návrh nesplňuje některý z formálních požadavků uvedených v předchozím oddílu, vyzve koordinátor participativního rozpočtu neprodleně navrhovatele na email uvedený v podaném návrhu k odstranění nedostatků. Nedostatky musí být odstraněny ve lhůtě 10 dnů ode dne odeslání výzvy. Dokud nebudou nedostatky odstraněny, nebude návrh zveřejněn na portálu www.obcanezapojse.cz

5.2. Nebudou-li nedostatky odstraněny v uvedené lhůtě, bude návrh vyřazen z dalšího hodnocení.

5.3. V případě formální správnosti návrhu koordinátor nebo pověřený pracovní úřadu postupuje návrh příslušnému odboru k analýze realizovatelnosti a příslušný odbor ÚMČ, který provede kontrolu realizovatelnosti návrhu, zaměří se na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu (např. objeví-li se rozpory mezi rozpočtem navrhovatele a odhadovaným rozpočtem ÚMČ) Navrhovatel bude kontaktován, aby rozpory odstranil. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou nadále u návrhu uváděny náklady odhadované úřadem. K úpravě návrhu a rozpočtu musí dojít ve lhůtě 10 dnů ode dne odeslání výzvy. Součástí výzvy bude vysvětlení sporných částí rozpočtu.

5.4. Nebudou-li nedostatky odstraněny v uvedené lhůtě, bude návrh vyřazen z dalšího hodnocení.

6. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

6.1. Prezentace návrhů, které prošly hodnocením se uskuteční formou veřejného setkání nebo jinou formou (online). Tato diskuze se bude konat ve večerních hodinách pracovního dne. Cílem bude odprezentovat jednotlivé návrhy a umožnit tak veřejnou diskusi nad těmito jednotlivými návrhy.

6.2. Termíny a bližší informace budou zveřejněné na portálu www.obcanezapojse.cz nebo webových stránkách www.praha15.cz na sociální síti facebook, aj.

6.3. Všechny realizovatelné návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlasovat, budou zveřejněny na výše uvedeném participativním portálu Občane, zapoj se!

7. Pravidla pro veřejné hlasování o návrzích projektů

7.1. Hlasovat o návrzích na využití participativního rozpočtu městské části může každý, kdo se registruje na portálu www.obcanezapojse.cz, vygenerovaným hlasovacím kódem, který získá prostřednictvím SMS zprávy nebo hlasovacím kódem určeným rodičům žáku základních škol na území městské části Praha 15, které v daném roce realizují školní participativní rozpočet. Oba způsoby získání hlasovacího kódu mohou být využity současně. Současné použití není porušení pravidel podle odstavce 7.3.

7.2. Hlasovat je možné pouze elektronicky prostřednictvím formuláře na portálu www.obcanezapojse.cz nebo jinou aplikací.

7.3. Každý hlasující může hlasovat pouze jednou. Jakékoliv porušení pravidel hlasování má za následek vyloučení hlasů a jejich nezapočítání do celkových výsledků.

7.4. Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše třem navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.

7.5. Návrh, který získá více jak 25 % negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze

7.6. Pořadí vítězných návrhů bude stanoveno na základě součtu všech udělených hlasů.

7.7. V případě většího počtu vítězných návrhů v jedné lokalitě nebo pozemku nemusí být vítězný návrh na druhém a dalším místě realizován.

7.8. Seznam výsledků bude zveřejněn na webových stránkách, na profilu na sociální síti facebook a v časopise Hlasatel

8. Realizace vítězného návrhu

8.1. Konečné rozhodnutí o ne/realizaci návrhů je v pravomoci Rady MČ Praha 15. Proti rozhodnutí RMČ není odvolání.

8.2. Návrh realizuje příslušný odbor ÚMČ Praha 15. Návrh nemusí být realizovaný v navrhovaném rozsahu, případné úpravy však budou komunikovány s navrhovatelem. Finální rozhodnutí o úpravě projektu je svěřeno Radě MČ Praha 15.

8.3. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu, rovněž nenáleží úhrada ušlého zisku.

8.4. O sporných otázkách týkajících se realizace projektů, stejně jako o otázkách týkajících se nejasností při výkladu těchto Pravidel, o otázkách týkajících se upřesnění Pravidel a o dalších otázkách, které tato Pravidla výslovně neupravují, rozhoduje Rada městské části Praha 15.

8.4. Městská část vyvine maximální úsilí, aby schválené návrhy byly realizovány do jednoho roku od rozhodnutí Rady MČ Praha 15.

8.5. Městská část si vyhrazuje právo v odůvodněných případech konkrétní podané návrhy odmítnout a nezařadit je do závěrečného hlasování nebo vítězné návrhy nerealizovat nebo realizaci participativního rozpočtu zrušit.

9. Závěr

Případné zhodnocení ročníku PR Praha 15 a připomínky budou zohledněny v dalším roce.
Tato pravidla schválila RMČ Praha 15 usnesením č. R – 616 ze dne 10. 4. 2024.

Navrhovaný harmonogram pro rok 2024-2025

Měsic
Fáze participativního rozpočtu MČ Praha 15
březen 2024
schválení pravidel a rozpočtu RMČ
duben – květen
vyhlášení Participativního rozpočtu MČ Praha 15
červen – červenec
podávání návrhů, od 10. 6. 2024 do 15.7.2024
červenec – srpen
kontrola návrhů formální
červenec – srpen
kontrola návrhů věcná a rozpočtová
srpen – září
schválení návrhů a diskuse nad návrhy
září
hlasování o návrzích
říjen
ukončení hlasování a vyhlášení výsledků
listopad
schválení RMČ
leden – září 2025
realizace projektů

Ke stažení