Pravidla participativního rozpočtu (2021)

1. Úvod

Participativní rozpočet (PR) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Městská část Praha 15 v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a samotnou realizaci provádí výhradně městská část.

2. Pravidla participativního rozpočtu (PPR)

2.1. Finanční částka

 • Finanční částka nesmí překročit schválenou částku vyčleněnou z rozpočtu MČ Praha 15, která bude v rámci PR určená na realizaci vítězných návrhů.
 • Finanční částka na projekty realizované z PR MČ Praha 15 pro ročník 2021-2022, bude ve výši max. 400.000,-Kč.
 • Schválený limit na projekt je 25% z celkového objemu financí alokovaných na PR.
 • Náklady na 1 projekt nesmí přesáhnout částku 100.000,- Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklad na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.).
 • Realizováno bude tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky.

2.2.  Majetkoprávní vazba

 • Projekt musí být realizován na území Městské části Praha 15 – tj. k.ú. Hostivař nebo Horní Měcholupy.
 • Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn na pozemcích ve správě Městské části Praha 15.

Ověření majetkoprávních vztahů a určení parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://www.cuzk.cz/

 • Realizace projektu musí být v kompetenci MČ Praha 15.
 • Realizace projektu nesmí byt v rozporu s koncepční studií nebo strategickým záměrem městské části, s platným územním plánem, plánovanými investičními akcemi městské části a stavebním zákonem, resp. jeho prováděcími předpisy.

2.3.  Pravidla pro podávání návrhů projektů občanů

 • Navrhovatelem projektu může být pouze fyzická osoba starší 15 let trvale bydlící či pracující na území Prahy 15. Podmínkou pro přijetí návrhu je doložení souhlasu alespoň 5 podporovatelů starších 15 let, kteří svým podpisem vyjádří souhlas s podáním návrhu.
 • Každý občan může podat či podpořit pouze jeden návrh projektu.

 Náležitosti podání návrhů:

Návrh projektu se podává elektronicky nebo papírovou formou na předepsaném formuláři (viz. příloha PPR) v takové formě, aby mohl být použit pro prezentaci na webu nebo na veřejném projednávání.

 • K formuláři s návrhem projektu je nutno přiložit:

a) osobní údaje navrhovatele a 5 podporovatelů (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, a kontaktní e-mail)

b) uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace projektu, (nejlépe obrázek/ fotografie + mapa místa realizace-situační nákres)

c) očekávaná finanční náročnost projektu (předběžný rozpočet), odhadované náklady na údržbu a odhadovanou dobu realizace.

 • Formuláře budou dostupné v online verzi na webových stránkách MČ Praha 15 v sekci Místní agenda 21 a Participativní rozpočet nebo na informacích ÚMČ Praha 15 v tištěné podobě. Odkaz: formulář PDF nebo doc.
 • V rámci PPR je možné předkládat neinvestiční projekty, nebo investiční projekty, jejichž realizace nevyžaduje stavební povolení, s tímto tematickým zaměřením: rozvoj sousedských vztahů a komunitního života, osvěta a vzdělávání, zvyšování kvality veřejného prostoru, zlepšování místního životního prostředí, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit.
 • V rámci PPR nelze předkládat návrhy na jednorázové akce bez prokazatelného dlouhodobého dopadu (např. koncert, ples, exkurzi).
 • PPR slouží primárně k realizaci malých projektů na různých místech MČ Praha 15, nikoliv k etapizované realizaci větších záměrů na stejném místě. MČ si proto vyhrazuje právo nezařadit do hlasování návrh, který má být realizován na tomtéž pozemku jako některý z vítězných návrhů předchozích ročníků nebo pozemcích sousedních, pokud bude mít tento návrh povahu další etapy jednoho záměru.

2.4. Proveditelnost a zhodnocení návrhů

 • Návrhy budou zhodnoceny následovně:

a) formální kontrolu provede koordinátor nebo pověřený pracovník úřadu a nejpozději do 10 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu

b) v případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracovaní a ten má 10 kalendářních dnů na nápravu, nebudou-li nedostatky odstraněny, bude návrh odmítnut

c) v případě formální správnosti návrhu koordinátor nebo pověřený pracovník úřadu postupuje návrh příslušnému odboru k analýze realizovatelnosti

d) příslušný odbor ÚMČ provede kontrolu realizovatelnosti návrhu, zaměří se na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu (např. objeví-li se rozpory mezi rozpočtem navrhovatele a odhadovaným rozpočtem ÚMČ: navrhovatel bude kontaktován, aby rozpory odstranil. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou nadále u návrhu uváděny náklady odhadované úřadem).

 • Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na:

a) realizovatelné v podobě navržené autorem
b) realizovatelné v případě dílčích úprav
c) nerealizovatelné

 • O vyhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených návrhů.
 • Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy.

2.5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 • Prezentace návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejného setkání. Tato diskuze se bude konat ve večerních hodinách pracovního dne. Cílem bude odprezentovat jednotlivé návrhy a umožnit tak veřejnou diskusi nad těmito jednotlivými návrhy.
 • Termíny a bližší informace budou zveřejněné na webových stránkách, na profilu na sociální síti facebook, aj.
 • Všechny realizovatelné návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlasovat, budou zveřejněny na webových stránkách městské části.

2.6.  Pravidla pro veřejné hlasování o návrzích projektů

 • Hlasovat o projektech může fyzická osoba trvale žijící na území MČ Praha 15 nebo fyzická osoba podnikající, která má na území MČ provozovnu.
 • Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím webové aplikace https://obcanezapojse.cz nebo jinou aplikací např. Mobilní rozhlas.
 • Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše třem navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.
 • Návrh, který získá více jak 25 % negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.
 • V případě většího počtu vítězných návrhů v jedné lokalitě nebo pozemku nemusí být vítězný návrh na druhém a dalším místě realizován.
 • Seznam výsledků bude zveřejněn na webových stránkách, na profilu na sociální síti facebook a v časopise Hlasatel

 3. Realizace vítězného návrhu

 • Konečné rozhodnutí o ne/realizaci návrhů je v pravomoci Rady MČ Praha 15. Proti rozhodnutí RMČ není odvolání.
 • Návrh realizuje příslušný odbor ÚMČ Praha 15.
 • Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu, rovněž nenáleží úhrada ušlého zisku.
 • Městská část vyvine maximální úsilí, aby schválené návrhy byly realizovány do jednoho roku od rozhodnutí Rady MČ Praha 15.

4. Závěr

 • Případné zhodnocení ročníku PR Praha 15 a připomínky budou zohledněny v dalším roce.
 • Tato pravidla schválila RMČ Praha 15 usnesením č. R -1019 dne 17. 2. 2021

5. Přílohy (ke stažení PDF, 1.05MB)

Obsah přílohy:
5.1 Formulář pro podávání návrhů
5.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů
5.3 Předpokládané náklady související s realizací návrhu
5.4 Podpisový arch se souhlasem se zpracování osobních údajů
5.5 Informace oz zpracování osobních údajů