Připravujeme 5. ročník participativního rozpočtu. Je znám harmonogram i pravidla pro rok 2023

Participativní rozpočet v Městské části Praha 15 se opět otevírá pro občany i pro žáky základní školy. Stejně jako v minulém roce mohou občané starší 15 let s trvalým pobytem v městské části podat jeden projekt. Žáci základních škol se opět aktivně zapojí do projektu školního participativního rozpočtu, ve kterém si navrhují své vlastní projekty.

Jednou z hlavních změn oproti minulému ročníku je navýšení horní hranice jednotlivých návrhů. Zatímco minulý rok bylo možné podávat návrhy s horní hranicí 100 tisíc Kč, letos byla horní hranice návrhů navýšena na 200 tisíc Kč. Pro tento ročník byla stanovena také minimální hranice ve výši 50 tisíc Kč. Toto navýšení souvisí s rostoucími náklady na realizaci jednotlivých projektů, které jsou v důsledku inflace a zdražování stavebních materiálů vyšší než v minulých letech. Celkem zastupitelé Městské části Praha 15 vyhradili pro participativní rozpočet v letošním roce v rámci schváleného rozpočtu 800 tisíc korun.

Harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2023 zahrnuje několik na sebe navazujících fází. Klíčové jsou dvě fáze – podávání návrhů a hlasování občanů o přijatých návrzích, které splnily schválená pravidla. Rada městské části schválila pro letošní ročník jak harmonogram, tak upravená pravidla.

Podávání návrhů projektů občany je v letošním roce naplánováno od 15. května do 19. června 2023. Následně se provede kontrola proveditelnosti (faktická i rozpočtová) a schválí se návrhy, o kterých budou občané hlasovat. Hlasování bude probíhat v září a říjnu 2023. Vítězné projekty městská část v novém roce zrealizuje.

Participativní rozpočet je proces, při kterém se občané městské části Praha 15 podílejí na rozhodování o tom, jak se využije část rozpočtu městské části. Rada městské části schvaluje záměr zahájení participativního rozpočtování, aktuální ročník participativního rozpočtu, výši rozpočtu a pravidla pro podávání návrhů.

V rámci participativního rozpočtu je možné předkládat neinvestiční projekty, nebo investiční projekty, jejichž realizace nevyžaduje stavební povolení, s tímto tematickým zaměřením: rozvoj sousedských vztahů a komunitního života, osvěta a vzdělávání, zvyšování kvality veřejného prostoru, zlepšování místního životního prostředí, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit.

Nelze ale předkládat návrhy na jednorázové akce bez prokazatelného dlouhodobého dopadu (např. koncert, ples, exkurzi).