Zveřejněno:

Podrobné výsledky ankety: Jak hodnotíte Dny Prahy 15?

Pro Městskou část Praha 15 je důležité znát názor občanů a dalších návštěvníků na Dny Prahy 15. Vyhovuje Vám program a termín Dnů Prahy 15? Které akce Vás nejvíce oslovily? Co by se dalo zlepšit? Proto Praha 15 uspořádala k tomuto tématu online anketu, kterou bylo možné vyplnit od 22. 3. 2021 do 12. 4. 2021. Jak dopadla? Seznamte se s výsledky!

Respondenti

Jako u většiny online průzkumů mezi respondenty zřetelně převažují dospělí lidé mladší a střední generace. Zcela okrajově je zastoupena mládež i senioři.

Mezi respondenty výrazně převažovaly ženy (89 respondentů ku 39 respondentů)

Naprostou většinu (85 %) respondentů tvoří občané Prahy 15. Dalších 6 % rezidentů na Praze 15 bydlí, ale nemá zde trvalé bydliště. Necelých 9 % respondentů jsou návštěvníci městské části.

Z hlediska tzv. socioekonomické aktivity jsou mezi respondenty v souladu s věkovým složením jasně nejpočetněji zastoupeni lidé pracovně činní (71 %) a okrajově žáci/studenti a důchodci. Z hlediska plánování budoucích aktivit zajímavý je vysoký podíl rodičů (dominantně žen) na mateřské/rodičovské dovolené.

Povědomí o Dnech Prahy 15

Méně než 5 % respondentů Dny Prahy 15 neznalo. Osminu respondentů tvořili organizátoři, účinkující nebo prodejci v rámci programu, 64 % účastníci akcí. Necelých 19 % respondentů se z programových nebo časových důvodů Dnů Prahy 15 neúčastní.

Spokojenost s programem

Zcela spokojeno s programem bylo 39 % respondentů, kteří znají Dny Prahy 15, převážně spokojeno 34 % těchto respondentů. Téměř dvě třetiny z respondentů, kteří uvedli, že jsou převážně nebo zcela nespokojeni s programem, jsou respondenti, kteří Dny Prahy 15 nenavštěvují. Program Dnů Prahy 15 tedy zcela nebo z větší části uspokojil 88 % respondentů, kteří se zúčastnili některého z posledních ročníků. Nejčastějšími výhradami vůči programu Dnů Prahy 15 byla jeho přílišná délka a nákladnost akce, hluková zátěž pro obyvatele spojená s konáním akcí na Veronském náměstí, rozmanitost nabídky občerstvení a nepropojení Dnů Prahy 15 s festivalem Zažít město jinak.

Obliba různých typů akcí

Respondenti hodnotili akce kulturní, sportovní a naučné/vzdělávací a volili mezi možnostmi oblíbené, méně oblíbené a nezajímavé. Vyjádříme-li oblibu akcí procentuálně na škále, kde oblíbené akce mají váhu 100 %, méně oblíbené 50 % a nezajímavé 0 %, vychází průměrná obliba všech typů akcí kolem tří čtvrtin. Dá se tedy říci, že mix akcí je nastavený vhodně a výrazná většina respondentů si dokáže najít zajímavý program.

Termín a délka Dnů Prahy 15

67 % respondentů považuje délku Dnů Prahy 15 za vyhovující. Zkrácení Dnů Prahy 15 by přivítalo 24 % respondentů. 9 % respondentů se domnívá, že Dny Prahy 15 by měly být zrušeny.
Odpověď na otázku týkající se termínu je jednoznačná – 85 % respondentů termín vyhovuje. Mezi 15 % respondentů, kterým termín příliš nevyhovuje, nepanuje shoda na tom, kdy by se Dny měly konat.